• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการเทศบาลตลิ่งชัน
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ
โทร. 0 5594 6674
โทรสาร. 0 5594 6677


สำนักปลัด เบอร์โทร
ปลัดเทศบาล 0 5594 6674 ต่อ 13
หัวหน้าสำนักปลัด 0 5594 6674 ต่อ 19
งานบริหารงานทั่วไป 0 5594 6674 ต่อ 11
งานการเจ้าหน้าที่ 0 5594 6674 ต่อ 14
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 5594 6674 ต่อ 11
งานพัฒนาชุมชน 0 5594 6674 ต่อ 14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 5594 6674 ต่อ 23
งานประชาสัมพันธ์ 0 5594 6674 ต่อ 11
งานส่งเสริมการเกษตร 0 5594 6674 ต่อ 23
กองคลัง เบอร์โทร
ผู้อำนวยการกองคลัง 0 5594 6674 ต่อ 15
งานการเงินและบัญชี 0 5594 6674 ต่อ 15
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 0 5594 6674 ต่อ 15
งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 5594 6674 ต่อ 15
กองช่าง เบอร์โทร
ผู้อำนวยการกองช่าง 0 5594 6674 ต่อ 16
งานวิศวกรรมโยธา 0 5594 6674 ต่อ 16
งานสำรวจและออกแบบ 0 5594 6674 ต่อ 16
งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 0 5594 6674 ต่อ 16
งานสาธารณูปโภค 0 5594 6674 ต่อ 16
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 0 5594 6674 ต่อ 18
งานบริการสาธารณสุข 0 5594 6674 ต่อ 18
งานรักษาความสะอาด 0 5594 6674 ต่อ 18
งานป้องกันและควบคุมโรค 0 5594 6674 ต่อ 18
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 5594 6674 ต่อ 18
งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 5594 6674 ต่อ 18
กองการศึกษา เบอร์โทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0 5594 6674 ต่อ 17
งานบริหารการศึกษา 0 5594 6674 ต่อ 17
งานวิชาการ 0 5594 6674 ต่อ 17
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 5594 6674 ต่อ 17
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 0 5594 6674 ต่อ 17