• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
รายงานผลข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 1 ปี
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
คำสั่งเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ที่ 437 2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน