• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 (รอบ 6 เดือน)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ห้วงระยะเวลา เดือนตุลาคม 2563-กันยายน2564)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการติดตามและประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปี2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564