• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนเอกสารทั้งหมด 17 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1_
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561- พ.ศ.2565) ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานติดตามและประมาณเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การติดตามและประมาณเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)และรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปที่หน้า