• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
แผนป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 21 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (พ.ศ. 2566-2570)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เด์อน)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ2563-2567)
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไปที่หน้า