• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
สภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
นายวรัญชิต สุขสัมพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
เบอร์โทร 099-939-1341
นายวิโรจน์ ผ่องใส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
เบอร์โทร 084-435-6257
นายสามพัน ภารวงค์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
เบอร์โทร 084-573-4199
นายกำพล หนานกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 1
เบอร์โทร 084-897-4145
นายริด เยโท้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 1
เบอร์โทร 081-039-9139
นายใจ บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 1
เบอร์โทร 093-230-2716
นายจิรพนธ์ บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 1
เบอร์โทร 093-294-5309
นายนครินทร์ สืบนันตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 1
เบอร์โทร 089-270-2161
นางเบญญาภา พรถึง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 2
เบอร์โทร 089-860-1117
นายวิวัฒน์ สิงหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 2
เบอร์โทร 087-014-3120
นายนิรันดร์ ปาริเก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 2
เบอร์โทร 093-569-1199
นางจำเลียง อินทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขต 2
เบอร์โทร 082-907-6726