• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ศูนย์บริการประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 24 รายการ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
รายงานข้อมูลจำนวนผู้มาขอรับบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
คำสั่งเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ไปที่หน้า