• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
คำสั่งเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ที่ 426 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน KM และ CKO Chief Knowledge Officer
คำสั่งเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ที่ 431 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)