• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
รายงานการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบสรุปรายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในช่วงเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลตลิ่งชัน) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไข (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
ไปที่หน้า