• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฎิบัติงานการจัดทำหรือทบทวนการเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน
คู่มือการประเมิน ITA 2021
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
ไปที่หน้า