• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ระเบียบ/กฎหมาย
จำนวนเอกสารทั้งหมด 69 รายการ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
ระเบียบเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 6 เมษายน พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่มฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
ไปที่หน้า