• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คำสั่งเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ที่ 437 2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ