• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล  
 
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

 

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ  ได้แก่

    (1)    รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                                      

    (2)    ให้มีและบำรุงทางบกและทาง                                    

    (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

    (3)    รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4)    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                      

    (5)    ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

    (6)    จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแล

            และพัฒนาเด็กเล็ก                                    

    (7)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (8)    บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                                

    (9)    หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

     

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล  ได้แก่ 

   (1)    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                                    

   (2)    ให้มีโรงฆ่าสัตว์                                    

   (3)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                                    

   (4)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                                    

   (5)    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                                    

   (6)    ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                                    

   (7)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น                                    

   (8)    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                                    

   (9)    เทศพาณิชย์    

 

3. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

    (1)    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                                      

    (2)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                                      

    (3)    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                                      

    (4)    การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ                                      

    (5)    การสาธารณูปการ 

    (6)    การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                                      

    (7)    การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                                      

    (8)    การส่งเสริมการท่องเที่ยว                                      

    (9)    การจัดการศึกษา                                      

   (10)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

   (11)   การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น

   (12)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                                     

   (13)   การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                     

   (14)   การส่งเสริมกีฬา                                      

   (15)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                                     

   (16)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                                      

   (17)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                      

   (18)   การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                                      

   (19)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                                      

   (20)   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน                                      

   (21)   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                                      

   (22)   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                                      

   (23)   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ

   (24)   การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

   (25)   การผังเมือง                                      

   (26)   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                                      

   (27)   การดูแลรักษาที่สาธารณะ                                      

   (28)   การควบคุมอาคาร                                      

   (29)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      

   (30)   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   (31)   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด