• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จำนวนประชากร

จำนวนประชากรตำบลตลิ่งชัน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวม +

หลังคาเรือน

1

  ชุมชนตลิ่งชัน

535

542

1077

337

2

  ชุมชนวังหาด

464

429

893

264

3

  ชุมชนวังหิน

507

462

969

296

4

  ชุมชนลานกระบือ

490

487

977

308

5

  ชุมชนวังโตก

580

613

1193

428

6

  ชุมชนหนองเตาปูน

1002

921

1923

446

7

  ชุมชนหนองบัวดำ

263

217

480

133

8

  ชุมชนตลิ่งชันใต้

411

419

830

243

9

  ชุมชนลานกระบือใต้

522

494

1016

284

10

  ชุมชนวังไทรย้อย

318

290

608

165

รวม

5092

4874

9966

2904