• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 10 หมู่บ้าน มีระยะห่างจากอำเภอบ้านด่านลานหอย ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 58 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
ปัจจุบันที่ทำการของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขที่ 40/3 หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศตอนบนและทางตะวันตกของตำบลเป็นที่ราบและที่สูง มีภูเขาล้อมรอบคือเทือกเขาแม่เรไรและเทือกเขาดอยขัดห้าง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยและลำคลองที่สำคัญ คือ คลองแม่ลำพัน ซึ่งมีความลาดเทประมาณ 10 องศา สภาพตลิ่งเป็นดินร่วนปนทราย หิน กรวด พื้นที่จะลาดเอียงมาทางด้านตะวันออกและทางใต้
เนื้อที่
ตำบลตลิ่งชันมีเนื้อที่โดยประมาณ 334 ตารางกิโลเมตร (208,750 ไร่)