• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
ร้องเรียนทุจริต
 • แบบฟอร์มร้องเรียนทุจริต

 • ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

 • ชื่อ - นามสกุล *

 • เลขที่บัตรประชาชน *

 • ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง *
 • เบอร์โทร *


 • ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

 • ชื่อ - นามสกุล *

 • ตำแหน่ง *

 • สังกัดหน่วยงาน *

 • จังหวัด *

 • รายละเอียด *

 • เอกสารแนบ
  รองรับไฟล์สกุล *.png ,*.jpg ,*.gif ,*.pdf, *.doc, *.docx
 • รหัสยืนยัน *

 •