• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 25 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลตลิ่งชัน สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตลิ่งชันใสสะอาด
ประกาศเทศบาลตำบลตลื่งชัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปที่หน้า